Doručení zprávy

Kdy je zpráva doručena

Datem doručení je okamžik:

  • přihlášení do datové schránky nebo
  • 10. den od dodání do datové schránky u doručení fikcí.

Doručení zprávy přihlášením

Nebyla-li uplatněna fikce doručení, je datová zpráva považována za doručenou ve chvíli, kdy se uživatel poprvé přihlásí do datové schránky po dodání zprávy. Tímto okamžikem jsou všechny nové zprávy považovány za doručené a zároveň je odesílatelům zprav vystavena doručenka s datem a časem doručení. Nezáleží na tom, kdy je zpráva reálně otevřena a přečtena.

Fikce doručení

Pokud se uživatel nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od dodání zprávy a není-li u zprávy zakázáno doručení fikcí, je zpráva považována za doručenou 10. dnem od dodání, se všemi právními důsledky z toho plynoucími.

Neúčinnost doručení fikcí

Adresát, vůči kterému byla uplatněna fikce doručení, se může domáhat neúčinnosti doručení fikcí, pokud si ze závažných důvodů nemohl zprávu vyzvednout. Mezi takové důvody může patřit hospitalizace, delší služební cesta nebo dovolená.

Zjištění data doručení

Příklad obálky datové zprávy V obálce datové zprávy chybí datum doručení zprávy, což je jeden z nejdůležitějších údajů. Je tam sice informace o datu dodání, ale tato informace je z právního hlediska zcela nepodstatná, protože u všech zpráv zasílaných orgány veřejné moci fyzickým a právnickým osobám je rozhodující datum doručení.

Datum dodání je informace, kdy datová zpráva dorazila do datové schránky.

Příklad obálky datové zprávy Informaci o datu doručení je možné zjistit pouze v přehledu dodaných zpráv - sloupec Doručeno. Po vymazání zprávy z datové schránky (za 90 dnů je vymazána automaticky) již není možné běžnými prostředky tuto informaci zjistit. Je-li pro vás tento údaj podstatný, je nutné si jej zvlášť poznačit.


Nula doručených zpráv neznamená žádné nové zprávy

0 - Toto je počet zpráv, které jsou v tomto okamžiku považovány za doručené. Po přihlášení do datové schránky se na úvodní stránce zobrazuje informace o počtu zpráv, kterou daným okamžikem považovány za doručené. Tato informace je zavádějící. Neznamená, že v datové schránce nejsou žádné nové zprávy. Informuje, že ve schránce není žádná nová zpráva s nastavenou fikcí doručení. Pro kontrolu nových zpráv je zapotřebí zobrazit si Dodané zprávy.

Nepřečtené zprávy jsou v Dodaných zprávách zvýrazněny tučně.


Odkazy