Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Získání přístupu do datové schránky

Každé fyzické osobě oprávněné přistupovat do datové schránky jsou vždy vygenerovány vlastní přístupové údaje.

Každému statutárnímu zástupci právnické osoby jsou vygenerovány unikátní přístupové údaje. Má-li společnost více statutárních zástupců, obdrží každý z nich vlastní přístupové údaje. Nicméně všichni statutární zástupci budou následně přistupovat do jediné společné datové schránky.

Jinými slovy – každá datová schránka má své vlastní uživatele. Na druhou stranu není možné pod jedním uživatelským účtem přistupovat k více datovým schránkám.

Zasílání přístupových údajů

Přístupové údaje jsou zasílány výhradně poštou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště. U statutárních zástupců právnické osoby jsou zasílány na adresu bydliště, které je zapsáno v obchodním rejstříku, a to i do zahraničí.

Není-li adresát zastižen, jsou přístupové údaje uloženy na poště po dobu 10 dnů. Nevyzvedne-li si je v této lhůtě, je možné získat přístup do datové schránky pouze požádáním o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových.

Dojde-li ke změně statutárních zástupců právnické osoby, provede systém datových schránek automaticky změny v oprávnění k přístupu do datové schránky na základě zápisu změn do obchodního rejstříku, tj. novému statutárnímu zástupci vygeneruje a zašle přístupové údaje a odvolanému statutárnímu zástupci zruší přístup do datové schránky.

Neobdržení či ztráta přístupových údajů, zapomenutí hesla

V případě neobdržení přístupových údajů poštou (např. v obchodním rejstříku je zapsána špatná adresa trvalého bydliště), jejich nevyzvednutí nebo ztrátě, případně zapomenutí hesla, je možné požádat o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových na kterékoliv pobočce Czech POINT. Dostaví-li se osobně držitel přístupových údajů, nové údaje mohou být okamžitě vydány dílem na místě, dílem odeslány na zadanou mailovou adresu.

K podání žádosti o zneplatnění je možné zmocnit jinou fyzickou osobu, v takovém případě však k zneplatnění údajů nedojde hned a zaslání nových údajů probíhá vždy poštou.

První žádost je bezplatná, v případě opětovné žádosti dříve než za 3 roky je úkon zpoplatněn.

Získání přístupu do datové schránky ze zahraničí

Nachází-li se statutární zástupce trvale v zahraničí, tj. nemůže se dostavit na Czech POINT a požádat o nové přístupové údaje k datové schránce, přístupové údaje za něj nemůže vyzvednout nikdo jiný. Bez nich však právnická osoba není schopna přistupovat do datové schránky (není-li v právnické osobě další statutární zástupce, který si přístupové údaje úspěšně vyzvednul). Existuje však možnost pověření jiné osoby přístupem do datové schránky.

Pověření jiné osoby k přístupu do datové schránky

Přístup do datové schránky je možné udělit i jiné osobě, a to jejím ustanovením tzv. pověřenou osobou nebo administrátorem datové schránky. K tomu je nutné podepsat plnou moc s úředně ověřeným podpisem. V případě ověření podpisu v zahraničí mimo českou nebo slovenskou ambasádu je zpravidla nutné podepsat plnou moc v cizím jazyce a opatřit Apostilou a následně ji nechat přeložit do češtiny se soudním ověřením. Pověřená osoba nebo administrátor pak s plnou mocí a průkazem totožnosti zajde na kteroukoliv pobočku Czech POINT a požádá o zřízení přístupu. Žádost je následně posouzena a přístupové údaje jsou této osobě zaslány poštou.

Pokud již máte přístup do datové schránky, je ustanovení pověřené osoby nebo administrátora datové schránky výrazně jednodušší. V datové schránce lze přidat pověřenou osobu volbou Nastavení - Seznam uživatelů - Přidat uživatele.

V obou případech je možné omezit oprávnění jen na určité činnosti.

Administrátor na rozdíl od pověřené osoby má navíc právo sám zřizovat další pověřené osoby.

Odkazy

Odkazy