Život před datovými schránkami byl jednodušší...

…tyto stránky vám jej pomohou opět ulehčit

Autorizovaná konverze

Existují dva typy autorizované konverze:

  • převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby,
  • převedení elektronického dokumentu do listinné podoby.
Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie.

Ke konvertovanému dokumentu se připojí ověřovací doložka. Ověřovací doložky (nikoliv samotné konvertované dokumenty) se ukládají do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Autorizovaná konverze na žádost

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost. Provádí se na pobočkách Czech POINT za poplatek 30 Kč za konvertovanou stránku. Na zastupitelských úřadech je poplatek 100 Kč za stránku, nicméně ne všechny zastupitelské úřady tuto možnost nabízí.

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument ve formátu PDF s platným zaručeným elektronickým podpisem z úschovny nebo přinesený na CD/DVD je vytištěn, doplněn o ověřovací o ověřovací doložku a předán v papírové podobě.

Konverze z listinné do elektronické podoby – dokument v listinné podobě je barevně naskenován a předán v elektronické podobě ve formátu PDF na CD/DVD nebo je zaslán do úschovny Czech POINT. Listinu po naskenování vrací – nezůstává na Czech POINTu. Pro tento typ konverze je vhodné si vybrat větší pobočku Czech POINTu, které má s tímto typem konverze dostatečné zkušenosti, jinak hrozí, že jednoduchá konverze několika stránek potrvá desítky minut, protože pracovníci Czech POINT budou teprve studovat, jak se tato konverze provádí.

Konverzi lze použít pro rychlé zaslání dokumentů, kdy potřebujete dodat dokument alespoň v ověřené kopii. Odesílatel provede konverzi z listinné do elektronické podoby a příjemci sdělí pořadové číslo dokumentu a pořadové číslo potvrzení o předání výstupu z provedené konverze, které při konverzi obdrží. Příjemce s těmito 2 čísly zajde na nejbližší pobočku Czech POINT a provede konverzi z elektronické do listinné podoby.

Kdy nelze autorizovanou konverzi provést

Není možné konvertovat dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.